PL CZ DE EN
Menu kategorii

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.06.2022 r.

W dniu 30.05.2022 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 103 (6502) pod pozycją nr 28904 opublikowane zostało ogłoszenie o następującej treści:

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 48 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
22 czerwca 2022 roku
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu pod numerem 0000099256.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 4,
w sali konferencyjnej, i rozpocznie się o godz. 11.00.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie:
  a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
  c) wniosku Zarządu w sprawie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,
  d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o poniesionych w 2021 roku wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem i jego oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą.
 8. Dyskusja dot. dokumentów wymienionych w punktach 5, 6 i 7 porządku obrad.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
  c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 i określenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy,
  d) powierzenia pośrednictwa w wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2021,
  e) udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
  f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 10. Informacja Zarządu w związku z art. 428 § 7 kodeksu spółek handlowych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pozycjonowanie SEO: Seo LTB - pozycjonowanie stron www