PL CZ DE EN
Menu kategorii

Klauzula informacyjna: media społecznościowe

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. z siedzibą we Wrocławiu (52-438), ul. Giełdowa 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099256, NIP: 8961000726, REGON: 930723678, tel. 71 334 09 20

Inspektorem ochrony danych jest Michał Szczepankowski, mail:  iod@dchrs.com.pl

Dane osobowe zwykłe udostępnione przez użytkowników na profilu społecznościowym Facebook i Twitter przetwarzane będą od momentu odwiedzenia profilu społecznościowego  Administratora, polubienia strony, polubienia postów, komentarzy bądź wstawienia komentarza pod postami. Dane przetwarzane będą w celu prezentacji usług Administratora oraz podejmowania ewentualnej interakcji z użytkownikami portalu społecznościowego.

Komentarze użytkowników widoczne będą na publicznym profilu Administratora, a w przypadku kontaktu dane kontaktowe mogą zostać użyte do prowadzenia korespondencji.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.

Wśród odbiorców danych niezależnie od powyższych informacji znajdą się podmioty świadczące w ramach outsourcingu usługi na rzecz administratora danych osobowych na zasadach określonych odrębnymi umowami powierzenia w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania administratora i realizacji celu prowadzonej korespondencji. Mowa tu w szczególności o podmiotach świadczących usługi hostingu, administratorach poczty elektronicznej czy podmiotach zapewniających administratorowi obsługę prawną.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego złożenia sprzeciwu, jak również w odpowiednim zakresie – do momentu cofnięcia polubienia profilu społecznościowego Administratora, cofnięcia polubienia postów bądź komentarzy, bądź usunięcia komentarza.

Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu bądź przenoszenia danych.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, może ona być w każdym momencie cofnięta bez wpływu na legalność przetwarzania, jakie miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Pozycjonowanie SEO: Seo LTB - pozycjonowanie stron www