PL CZ DE EN
Menu kategorii

Klauzula informacyjna: e-mail

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. z siedzibą we Wrocławiu (52-438), ul. Giełdowa 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099256, NIP: 8961000726, REGON: 930723678, tel. 71 334 09 20

Inspektorem ochrony danych jest Michał Szczepankowski, mail:  iod@dchrs.com.pl

Dane przekazywane w wiadomościach email, w szczególności w postaci imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej wykorzystywane są wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji mailowej. Dla przetwarzania danych dla innych celów wymagana jest odrębna zgoda, chyba że przetwarzanie jest wynikiem obowiązku bądź uprawnienia nałożonego przez obowiązujące przepisy prawa.

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.

Wśród odbiorców danych niezależnie od powyższych informacji znajdą się podmioty świadczące w ramach outsourcingu usługi na rzecz administratora danych osobowych na zasadach określonych odrębnymi umowami powierzenia w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania administratora i realizacji celu prowadzonej korespondencji. Mowa tu w szczególności o podmiotach świadczących usługi hostingu, administratorach poczty elektronicznej czy podmiotach zapewniających administratorowi obsługę prawną.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie,  skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję mailową, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu bądź przenoszenia danych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak brak zgody może w niektórych przypadkach uniemożliwić realizację usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdej chwili  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Dla skutecznego cofnięcia zgody wystarczy administratora danych w dowolny sposób dający mu możliwość do zapoznania się z wolą osoby, której dane dotyczą.

Każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem.

Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Pozycjonowanie SEO: Seo LTB - pozycjonowanie stron www