PL CZ DE EN
Menu kategorii

Klauzula informacyjna: monitoring

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. z siedzibą we Wrocławiu (52-438), ul. Giełdowa 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099256, NIP: 8961000726, REGON: 930723678, tel. 71 334 09 20.

Inspektorem ochrony danych jest Michał Szczepankowski, mail: iod@dchrs.com.pl

Dane osobowe w postaci wizerunku pozyskane w wyniku działania monitoringu wizyjnego działającego na terenie obiektu wykorzystywane są wyłącznie dla celów bezpieczeństwa – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO)

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, o ile obowiązek taki nie będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 21 dni. Po tym czasie następuje ich nadpisanie w systemie uniemożliwiające ich odczytanie. W przypadku zgłoszenia szkody bądź innego zdarzenia nagranie będzie utrwalane i udostępniane właściwym organom. W takich przypadkach dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, jest ona zawsze dobrowolna.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Zgoda może być cofnięta w dowolny sposób, który umożliwi Administratorowi danych osobowych zapoznanie się wolą osoby, której dane dotyczą.

Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych bądź wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Każdy, kogo dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Pozycjonowanie SEO: Seo LTB - pozycjonowanie stron www