PL CZ DE EN
Menu kategorii

Polityka prywatności i klauzule informacyjne

Wszelkie dane osobowe przetwarzane w ramach działalności Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego S.A. we Wrocławiu przetwarzamy w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem prywatności i praw osób, których dane dotyczą.

Administratorem danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. z siedzibą we Wrocławiu (52-438), ul. Giełdowa 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099256, NIP: 8961000726, REGON: 930723678, tel. 71 334 09 20 zwany dalej administratorem danych osobowych bądź administratorem.

Inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora danych osobowych jest Michał Szczepankowski, kontakt: iod@dchrs.com.pl

Przetwarzając dane osobowe przestrzegamy zasady określonych m.in. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UE.L. Nr 119) – RODO.

Zasada legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Zasada celowości (określenia i ograniczenia celu)

Jako Administrator związani jesteśmy celem przetwarzania danych. Ogranicza to gromadzenie danych do określonych, wyraźnych (jednoznacznych) i legalnych celów oraz zakazuje poddawania danych dalszemu przetwarzaniu sprzecznemu z tymi celami. Na przykład pozyskując zgodę osoby na przetwarzanie danych związani jesteśmy celem, dla którego ową zgodę pozyskaliśmy. Nie możemy wykorzystać danych niezgodnie z wolą danej osoby, do celów dodatkowych, których dana osoba wyrażając zgodę nie znała lub nie była ich świadoma.

Zasada adekwatności

Zasada adekwatności oznacza niedopuszczalność przetwarzania danych w zakresie wykraczającym poza zbiór danych niezbędny dla realizacji określonego celu przetwarzania. Pozyskujemy dane tylko w takim zakresie, w jakim są konieczne na przykład dla realizacji i wykonania umowy, unikając zbierania danych zbędnych, nadmiernych.

Zasada prawidłowości danych

Jako na administratorze ciąży na nas obowiązek zapewnienia prawidłowości, merytorycznej poprawności, zgodności ze stanem rzeczywistym, kompletności i aktualności przetwarzanych danych osobowych.

Zasada ograniczenia czasowego

Mamy obowiązek ograniczenia czasowego przechowywania danych osobowych. Przechowywanie nie może być nadmiernie rozciągnięte w czasie, okres przechowywania musi być adekwatny i związany z celem, dla którego dane zostały pozyskane.

Obowiązek informacyjny

Przetwarzając dane osobowe zapewniamy osobom, których dane osobowe dotyczą możliwie najpełniejszą informację odnośnie zasad przetwarzania, celów oraz praw, jakie im przysługują. Treści obowiązków informacyjnych kierowanych do różnych grup, kategorii odbiorców mogą różnić się od siebie. Wynika to z faktu, iż inne bywają cele przetwarzania danych osobowych, a co za tym idzie modyfikacjom ulegają informacje, jakie zobowiązani jesteśmy przekazać. Niezależnie od tego każdorazowo informujemy, o:

 1. tożsamości administratora danych osobowych podając pełną nazwę spółki oraz dane kontaktowe,
 2. tożsamości i danych kontaktowych powołanego inspektora ochrony danych
 3. celu przetwarzania danych oraz podstawę ich przetwarzania
 4. kategoriach danych osobowych,
 5. odbiorcach danych osobowych,
 6. gdy ma to zastosowanie – zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim,
 7. okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 8. celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jeżeli stanowią podstawę przetwarzania,
 9. prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 10. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawie do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
 11. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 12. źródle pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych;
 13. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Podstawowe prawa osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe

Zawsze działamy z poszanowaniem praw osób, których dane przetwarzamy.

Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych tj. uzyskać od administratora między innymi informacji o posiadanych danych, żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także przenosić dane.

Osoba, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych powinna być świadoma, iż zgoda taka jest zawsze dobrowolna. Zgoda taka może być w każdej chwili cofnięta. Nie wpływa to na legalność przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody, jednak uniemożliwia nam kategorycznie przetwarzanie danych w przyszłości, o ile nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych. Dla skutecznego cofnięcia zgody wystarczy złożenie oświadczenia w formie pozwalającej nam na zapoznanie się z wolą osoby, której dane dotyczą. Zachęcamy szczególnie do kontaktu z powołanym inspektorem ochrony danych.

Cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdą Państwo pod podanym poniżej linkiem:

https://dchrs.com.pl/blog/2013/06/20/polityka-cookies-dchr-s-s-a/

Pozycjonowanie SEO: Seo LTB - pozycjonowanie stron www