PL CZ DE EN
Menu kategorii

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2021 r.

W dniu 02.04.2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 64/2021 pod pozycją nr 22126 opublikowane zostało ogłoszenie o następującej treści:

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu,

działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 48 Statutu Spółki,

zwołuje na dzień 30 kwietnia 2021 roku

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu pod numerem 0000099256.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 4,

w sali konferencyjnej, i rozpocznie się o godz. 12.00.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie:
  a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  b.
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
  c.
  wniosku Zarządu w sprawie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020,
  d.
  sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o poniesionych w 2020 roku wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem i jego oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą.
 8. Dyskusja dot. dokumentów wymienionych w punktach 5, 6 i 7 porządku obrad.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a.
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
  b.
  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
  c. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i określenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy,
  d.powierzenia pośrednictwa w wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2020,
  e. udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
  f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 17 ust. 3 lit a) oraz § 49 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki.
 11. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11.12.2020 r.
 12. Informacja Zarządu w związku z art. 428 § 7 kodeksu spółek handlowych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Stosownie do postanowień kodeksu spółek handlowych podaje się do wiadomości proponowane zmianę brzmienia Statutu Spółki:

W miejsce dotychczasowej treści § 17 ust. 3 lit a):

a) wstąpienia w stosunek najmu przez osoby fizyczne do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa lub przez osoby prawne będące następcami prawnymi,

wpisuje się:

a) wstąpienia w stosunek najmu przez małżonków, osoby fizyczne do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, a także przez osoby prawne będące następcami prawnymi,

W miejsce dotychczasowej treści § 49 ust. 1 pkt 4:

4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty oraz powierzenie podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w § 7 ust. 4, pośrednictwa w wypłacie dywidendy za dany rok obrotowy.

wpisuje się punkty 4 i 5:

4) określenie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,

5) podjęcie uchwały w sprawie powierzenia podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w § 7 ust. 4, pośrednictwa w wypłacie dywidendy za dany rok obrotowy

Pozycjonowanie SEO: Seo LTB - pozycjonowanie stron www