PL CZ DE EN
Menu kategorii

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 grudnia 2020 r.

W dniu 17.11.2020 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 224/2020 pod pozycją nr 63440 opublikowane zostało ogłoszenie o następującej treści:

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 11 grudnia 2020 roku
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu
Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu pod numerem 0000099256.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 4
i rozpocznie się o godz. 10.00.
PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składnika aktywów trwałych o wartości przekraczającej 500.000 złotych w postaci nakładów poniesionych przez Hortico S.A. z siedzibą we Wrocławiu na budynek handlowo-magazynowy o łącznej powierzchni użytkowej 757,57 mkw., zlokalizowany na działce nr 1/23 AM-1 obręb Klecina, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WR1K/00119781/5.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie składnikiem aktywów trwałych, polegające na obciążeniu składnika aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 500.000 zł, w postaci działki nr 1/18 AM-2, obręb Klecina, objętej księgą wieczystą KW nr WR1K/00119781/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych, służebnością przesyłu.
  7. Informacja Zarządu w związku z art. 428 § 7 kodeksu spółek handlowych.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

Pozycjonowanie SEO: Seo LTB - pozycjonowanie stron www